احکام فراموش شده جلد2
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
400 مورد از احکام مورد نیاز مردم که از آن غفلت دارنند. مستنداً به 52 منبع فقهی و اصولی و همراه با لغت نامه اختصاصی.