رسائل عَشَره
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب مجموعه ای از مباحث ده گانه ی مهم فقی به شرخ ذیل است: 1. بحثی پیرامون احکام جبابره منقول از عروة الوثقای محشی (ترسیم جدول نموداری). 2. بحثی در کیفت و کمیت نماز میّت (34 شکل). 3. تلقین (با تفکیک ضمائر مذکر و مؤنث). 4. وجیزه ای در غسل های مستحبی (یک صد غسل) به ضمیمه ی شرحی بر عید بزرگ نهم ربیع الاول و ترجمه ام داود و علت محدثه ی این عمل. 5. نمودار تحقیقی در اوقات نماز (یومیه، نوافل و جمعه). 6. بحثی پیرامون حکم شرعی نماز با نوان در مساجد از نظر فقه و فقاهت (همراه با دفع چهار اشکال) 7. بحثی در خَلَل در نماز منقول از عروة الوثقای محشی (جلد دوم فصل پنجاه) با لحاظ حواشی موجود و در دسترس(همراه با جدول نموداری). 8. وجیزه ای در انواع شکوک منقول از عروة الوثقی (همراه با جدول نمداری). 9. صورت نه گانه ی نماز آیات به ضمیمه ی تمامی اَشکال متصوره اش یا دویست و پنجاه شکل نماز آیات. 10. بحثی در روزه و تمامی اقسام آن (همراه با جدول نمداری).