علوم قرآن
33 بازدید
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحثی پیرامون مباحث مختلف قرآن اعم از شأن نزول آیات، تاریخ خط، کتابت و ... .